Skip Navigation Links
 
เนื้อหา  
 
 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 15 user(s) have rated this content Average rating: 4.9

สำนักบริหารกลางร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


     จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของการปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และได้ร่วมลงนามแถลงเจตนาในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ 2 ประการ คือ
     1. ข้าพเจ้าจะธำรงและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
     2. ข้าพเจ้าจะสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทาใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 
โพสต์โดย : Admin , เมือวันที่ 3/8/2553 0:00:00 , ใน ชื่อเรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหานี้ถูกอ่าน 16620 ครั้ง  
     
     
คุณคิดว่าเนื้อหานี้?
     
Name:
E-mail:
Comment:
Insert Cancel